Produktsäkerhet

PRODUKTSÄKERHET PÅ YARA PRAXAIR

Minimera produktrisker

Praxair har ett team med affärs-, teknik-, drifts- och säkerhetsexperter som undersöker de potentiella riskerna med varje ny produkt med avseende på miljö, hälsa och säkerhet. Hela produktens livscykel granskas – från råvaruupphandling till tillverkning, distribution, användning och avfallshantering.

Vi använder följande system för att främja produktsäkerheten:

  • Riskgranskning: Identifiera de potentiella riskerna i varje fas av produktens livscykel och funktioner och system som minimerar dessa risker.
  • Säkerhet produktdesign: Överväga hur en produkt kan användas eller missbrukas och identifiera designfunktioner som kan reducera potentiella risker.
  • Specifikation och kontroll för upphandling: Kontrollera att inköpta material uppfyller krav och specifikationer.
  • Tillverkningskontroll: Fastställa rutiner och utbilda personal för att säkerställa konsekvent produktkvalitet inom produktspecifikationerna.
  • Distributions- och installationskontroll: Fastställa rutiner och utbilda personal för att garantera säker leverans, förvaring och användning av produkter.
  • Riskinformation: Förmedla information i rätt tid om säker användning och hantering av alla produkter genom relevant användning av säkerhetsdatablad (SDB), produktmärkning, användningsanvisningar, kundutbildning och -support.
  • Avfallshantering av produkter: Fastställa rutiner för att identifiera produkter som inte längre lämpar sig för användning av kunden och bygga om, byta eller avfallshantera dem på ett miljövänligt sätt.
  • Incidentrapportering och -utredning: Rapportera, utreda och analysera incidenter som involverar felaktig användning och avfallshantering av våra produkter i syfte att få mer information om produktrisker och vidta korrigeringsåtgärder.